کارخانه سیمان یاسوج

مدلسازی، آنالیز فرکانسی و طراحی مجدد میل فن کارخانه به منظور رفع مشکل همجواری فرکانس طبیعی و فرکانس کاری ماشین. در این پروژه میل فن به کمک نرم افزار المان محدود مدلسازی و طراحی مجدد شده تغییراتی در طراحی فن داده شد به گونه ای که فرکانس طبیعی و فرکانس کاری از هم دور شده فرکانس کاری فرکانس طبیعی سیستم را تحریک نکند.

0