خدمات مهندسی ماشین‌های دوار

با توجه به ارزشمند بودن انرژی در کشورهای پیشرفته صنعتی، به روز شدن و استفاده از بهترین شرایط کارکرد تجهیزات، همواره مورد توجه مدیران صنایع می‌باشد. در واقع هنگامی که تجهیزات با راندمان بالا و در شرایط عملکردی مناسبی کار کنند نه تنها راندمان تولید بهبود می‌یابد بلکه عمر تجهیزات نیز به مقدار قابل قبولی افزایش خواهد یافت. به طور مثال اگر در یک پمپ، فشار ورودی کمتر از فشار ورودی طراحی آن باشد، ضمن اینکه راندمان پمپ کاهش می‌یابد عمر تجهیز نیز به علت وجود اغتشاش در سیال و وجود کاویتاسیون کمتر می‌شود.

مانیتورکردن یا به عبارتی دیگر پایش راندمان تجهیزات، تغییر در طراحی به منظور بهبود در وضعیت کارکرد و بهینه سازی عملکرد ماشین‌های دوار از جمله اقداماتی است که می‌توان جهت رسیدن به حداکثر تولید و حداکثر راندمان بدون ایجاد خطر برای تجهیزات انجام داد. به عنوان نمونه در توربین‌های بخار با پایش کردن راندمان، فلوی بخار ورودی و خروجی، نمودار کردن فشار بخار ورودی و خروجی و نمودار کردن دمای بخار می‎توان از هدررفت بخار که هزینه تولید آن نسبتاً بالا می‌باشد، جلوگیری به عمل آورد. مثالی دیگر از خدمات مهندسی روز در دنیا را می‌توان به تولید الکتریسیته از ارتعاشات اجباری ماشین‌های دوار اشاره کرد. بدین صورت که با قرار دادن صفحات پیزوالکتریک در زیر پایه‌های ماشین‌های دوار، نیروی ارتعاشی اجباری که حاصل کارکرد آن ماشین می‌باشد به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.